ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28614
58%
114:1
อนุบาล 33710
42%
110:1
ระดับปฐมวัย111324
18%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 19716
18%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 241014
16%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 36612
14%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 48614
16%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 510717
20%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 67714
16%
114:1
ระดับประถมศึกษา444387
66%
615:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1325
25%
15:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2448
40%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3617
35%
17:1
มัธยมศีกษาตอนต้น13720
15%
37:1
รวมทั้งสิ้น6863131
100%
1112:1