ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2325
36%
15:1
อนุบาล 3639
64%
19:1
ระดับปฐมวัย9514
27%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 1257
18%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2325
13%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3448
21%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 4358
21%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5314
11%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6-66
16%
16:1
ระดับประถมศึกษา152338
73%
66:1
รวมทั้งสิ้น242852
100%
87:1