ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27815
50%
115:1
อนุบาล 37815
50%
115:1
ระดับปฐมวัย141630
24%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 1167
11%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2156
9%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 34913
20%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 45712
19%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 5448
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 671118
28%
118:1
ระดับประถมศึกษา224264
51%
611:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16713
42%
113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 29413
42%
113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3415
16%
15:1
มัธยมศีกษาตอนต้น191231
25%
310:1
รวมทั้งสิ้น5570125
100%
1111:1