ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25510
48%
110:1
อนุบาล 35611
52%
111:1
ระดับปฐมวัย101121
21%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 1358
10%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 25712
16%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 310616
21%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 44711
14%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 59918
23%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 65712
16%
112:1
ระดับประถมศึกษา364177
79%
613:1
รวมทั้งสิ้น465298
100%
812:1