ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27512
55%
112:1
อนุบาล 34610
45%
110:1
ระดับปฐมวัย111122
20%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 17916
18%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 210616
18%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 35712
14%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 410515
17%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 55813
15%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 68816
18%
116:1
ระดับประถมศึกษา454388
80%
615:1
รวมทั้งสิ้น5654110
100%
814:1