ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2426
50%
16:1
อนุบาล 3336
50%
16:1
ระดับปฐมวัย7512
24%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1369
24%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2437
19%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3145
14%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4325
14%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5358
22%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6123
8%
13:1
ระดับประถมศึกษา152237
76%
66:1
รวมทั้งสิ้น222749
100%
86:1