ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 21-1
20%
11:1
อนุบาล 3314
80%
14:1
ระดับปฐมวัย415
11%
23:1
ประถมศึกษาปีที่ 1246
15%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2459
22%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3314
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 47310
24%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 5437
17%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6145
12%
15:1
ระดับประถมศึกษา212041
89%
67:1
รวมทั้งสิ้น252146
100%
86:1