ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 291221
53%
121:1
อนุบาล 313619
48%
119:1
ระดับปฐมวัย221840
24%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 181018
15%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 29615
12%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 3111122
18%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 412921
17%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 5141024
19%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 615924
19%
124:1
ระดับประถมศึกษา6955124
76%
621:1
รวมทั้งสิ้น9173164
100%
821:1