ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 212517
74%
117:1
อนุบาล 3426
26%
16:1
ระดับปฐมวัย16723
26%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 16713
19%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 29211
16%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 3123
4%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 48311
16%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 58715
22%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 610414
21%
114:1
ระดับประถมศึกษา422567
74%
611:1
รวมทั้งสิ้น583290
100%
811:1