ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 21-1
17%
11:1
อนุบาล 3415
83%
15:1
ระดับปฐมวัย516
21%
23:1
ประถมศึกษาปีที่ 1336
26%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-11
4%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 3134
17%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4123
13%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 5336
26%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6213
13%
13:1
ระดับประถมศึกษา101323
79%
64:1
รวมทั้งสิ้น151429
100%
84:1