ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26612
40%
112:1
อนุบาล 39918
60%
118:1
ระดับปฐมวัย151530
20%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 19615
17%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 28715
17%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 35813
14%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 49918
20%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 58614
16%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 68715
17%
115:1
ระดับประถมศึกษา474390
60%
615:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1549
29%
19:1
มัธยมศึกษาปีที่ 24610
32%
110:1
มัธยมศึกษาปีที่ 34812
39%
112:1
มัธยมศีกษาตอนต้น131831
21%
310:1
รวมทั้งสิ้น7576151
100%
1114:1