ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26410
53%
110:1
อนุบาล 3639
47%
19:1
ระดับปฐมวัย12719
23%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 1-66
10%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 24711
17%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 38412
19%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 48614
22%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 57613
21%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 6437
11%
17:1
ระดับประถมศึกษา313263
77%
611:1
รวมทั้งสิ้น433982
100%
810:1