ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28513
52%
113:1
อนุบาล 35712
48%
112:1
ระดับปฐมวัย131225
30%
213:1
ประถมศึกษาปีที่ 13710
18%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 2246
11%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3448
14%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 47411
19%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 56915
26%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 6437
12%
17:1
ระดับประถมศึกษา263157
70%
610:1
รวมทั้งสิ้น394382
100%
810:1