ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2437
54%
17:1
อนุบาล 3426
46%
16:1
ระดับปฐมวัย8513
30%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 1145
16%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2415
16%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3336
19%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 42-2
6%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5617
23%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6246
19%
16:1
ระดับประถมศึกษา181331
70%
65:1
รวมทั้งสิ้น261844
100%
86:1