ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2426
55%
16:1
อนุบาล 3145
45%
15:1
ระดับปฐมวัย5611
24%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1415
15%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2336
18%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3213
9%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4628
24%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5257
21%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
15%
15:1
ระดับประถมศึกษา201434
76%
66:1
รวมทั้งสิ้น252045
100%
86:1