ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2513990
48%
330:1
อนุบาล 3494796
52%
332:1
ระดับปฐมวัย10086186
11%
631:1
ประถมศึกษาปีที่ 199120219
16%
637:1
ประถมศึกษาปีที่ 2101119220
17%
637:1
ประถมศึกษาปีที่ 399128227
17%
638:1
ประถมศึกษาปีที่ 496116212
16%
542:1
ประถมศึกษาปีที่ 5121109230
17%
546:1
ประถมศึกษาปีที่ 699121220
17%
544:1
ระดับประถมศึกษา6157131,328
78%
3340:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1523082
44%
241:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2382462
33%
231:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3251843
23%
222:1
มัธยมศีกษาตอนต้น11572187
11%
631:1
รวมทั้งสิ้น8308711,701
100%
4538:1