ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2161228
43%
128:1
อนุบาล 3142337
57%
137:1
ระดับปฐมวัย303565
15%
233:1
ประถมศึกษาปีที่ 1232649
14%
225:1
ประถมศึกษาปีที่ 2162440
11%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 3262450
14%
225:1
ประถมศึกษาปีที่ 4382866
19%
233:1
ประถมศึกษาปีที่ 5442569
19%
235:1
ประถมศึกษาปีที่ 6463682
23%
327:1
ระดับประถมศึกษา193163356
85%
1327:1
รวมทั้งสิ้น223198421
100%
1528:1