ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2336
40%
16:1
อนุบาล 3369
60%
19:1
ระดับปฐมวัย6915
9%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1336
9%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 27411
17%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 3538
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 461218
28%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 58210
16%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 63811
17%
111:1
ระดับประถมศึกษา323264
37%
611:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1171633
35%
133:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2171229
31%
129:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3161531
33%
131:1
มัธยมศีกษาตอนต้น504393
54%
331:1
รวมทั้งสิ้น8884172
100%
1116:1