ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27512
55%
112:1
อนุบาล 36410
45%
110:1
ระดับปฐมวัย13922
21%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 14812
15%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 25813
16%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 35510
12%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 411718
22%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 591019
23%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 6369
11%
19:1
ระดับประถมศึกษา374481
79%
614:1
รวมทั้งสิ้น5053103
100%
813:1