ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26713
54%
113:1
อนุบาล 36511
46%
111:1
ระดับปฐมวัย121224
27%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 1437
11%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 27512
18%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 38513
20%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 4549
14%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 54913
20%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 64812
18%
112:1
ระดับประถมศึกษา323466
73%
611:1
รวมทั้งสิ้น444690
100%
811:1