ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2181129
57%
215:1
อนุบาล 391322
43%
122:1
ระดับปฐมวัย272451
15%
317:1
ประถมศึกษาปีที่ 1111425
17%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 2111223
16%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 3101121
14%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 4141226
18%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 5151025
17%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 6151227
18%
127:1
ระดับประถมศึกษา7671147
44%
625:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1212243
31%
222:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2311546
34%
223:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3252348
35%
224:1
มัธยมศีกษาตอนต้น7760137
41%
623:1
รวมทั้งสิ้น180155335
100%
1522:1