ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2718
38%
18:1
อนุบาล 39413
62%
113:1
ระดับปฐมวัย16521
19%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 114317
19%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 29312
14%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 310616
18%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 411516
18%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 54913
15%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 69514
16%
114:1
ระดับประถมศึกษา573188
81%
615:1
รวมทั้งสิ้น7336109
100%
814:1