ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2112
50%
12:1
อนุบาล 3-22
50%
12:1
ระดับปฐมวัย134
27%
22:1
ประถมศึกษาปีที่ 1112
18%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 23-3
27%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3123
27%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4-22
18%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5-11
9%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 6---
0%
--
ระดับประถมศึกษา5611
73%
52:1
รวมทั้งสิ้น6915
100%
72:1