ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25-5
56%
15:1
อนุบาล 3134
44%
14:1
ระดับปฐมวัย639
18%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 14-4
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2314
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 37411
27%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 4516
15%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 54610
24%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 6246
15%
16:1
ระดับประถมศึกษา251641
82%
67:1
รวมทั้งสิ้น311950
100%
86:1