ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2358
42%
18:1
อนุบาล 36511
58%
111:1
ระดับปฐมวัย91019
28%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 1617
15%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 28412
25%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 3538
17%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 4415
10%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5729
19%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 6617
15%
17:1
ระดับประถมศึกษา361248
72%
68:1
รวมทั้งสิ้น452267
100%
88:1