ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2151631
53%
131:1
อนุบาล 3131427
47%
127:1
ระดับปฐมวัย283058
21%
229:1
ประถมศึกษาปีที่ 181523
14%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 2111021
13%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 3141428
17%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 4111425
15%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 5132235
21%
135:1
ประถมศึกษาปีที่ 6161531
19%
131:1
ระดับประถมศึกษา7390163
58%
627:1
มัธยมศึกษาปีที่ 18917
29%
117:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2151025
42%
125:1
มัธยมศึกษาปีที่ 341317
29%
117:1
มัธยมศีกษาตอนต้น273259
21%
320:1
รวมทั้งสิ้น128152280
100%
1125:1