ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29716
42%
116:1
อนุบาล 3111122
58%
122:1
ระดับปฐมวัย201838
31%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 110919
22%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 26814
16%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 39413
15%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 47815
17%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 571118
21%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 6437
8%
17:1
ระดับประถมศึกษา434386
69%
614:1
รวมทั้งสิ้น6361124
100%
816:1