ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25510
63%
110:1
อนุบาล 3246
38%
16:1
ระดับปฐมวัย7916
23%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1167
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2729
16%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 38614
25%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 4-44
7%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 58513
24%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 6268
15%
18:1
ระดับประถมศึกษา262955
77%
69:1
รวมทั้งสิ้น333871
100%
89:1