ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2314
40%
14:1
อนุบาล 3246
60%
16:1
ระดับปฐมวัย5510
19%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1246
14%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2314
9%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 34-4
9%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 461218
41%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 5145
11%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6617
16%
17:1
ระดับประถมศึกษา222244
81%
67:1
รวมทั้งสิ้น272754
100%
87:1