ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 214923
58%
123:1
อนุบาล 371017
43%
117:1
ระดับปฐมวัย211940
18%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 121627
23%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 28614
12%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 310616
14%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 4111122
19%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 510414
12%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 6121022
19%
122:1
ระดับประถมศึกษา7243115
52%
619:1
มัธยมศึกษาปีที่ 161319
29%
119:1
มัธยมศึกษาปีที่ 215924
37%
124:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3121022
34%
122:1
มัธยมศีกษาตอนต้น333265
30%
322:1
รวมทั้งสิ้น12694220
100%
1120:1