ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 281220
42%
120:1
อนุบาล 320828
58%
128:1
ระดับปฐมวัย282048
21%
224:1
ประถมศึกษาปีที่ 19615
14%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 29615
14%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 3101121
19%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 410414
13%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 5131023
21%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 691221
19%
121:1
ระดับประถมศึกษา6049109
48%
618:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1171128
41%
128:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2111324
35%
124:1
มัธยมศึกษาปีที่ 37916
24%
116:1
มัธยมศีกษาตอนต้น353368
30%
323:1
รวมทั้งสิ้น123102225
100%
1120:1