ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28513
76%
113:1
อนุบาล 3134
24%
14:1
ระดับปฐมวัย9817
22%
29:1
ประถมศึกษาปีที่ 15611
19%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 2336
10%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3516
10%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4415
8%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 55813
22%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 671118
31%
118:1
ระดับประถมศึกษา293059
78%
610:1
รวมทั้งสิ้น383876
100%
810:1