ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2151530
60%
130:1
อนุบาล 313720
40%
120:1
ระดับปฐมวัย282250
22%
225:1
ประถมศึกษาปีที่ 1151126
20%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 2101020
15%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 39817
13%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 413821
16%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 5131730
23%
130:1
ประถมศึกษาปีที่ 610717
13%
117:1
ระดับประถมศึกษา7061131
56%
622:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1121224
47%
124:1
มัธยมศึกษาปีที่ 29716
31%
116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 33811
22%
111:1
มัธยมศีกษาตอนต้น242751
22%
317:1
รวมทั้งสิ้น122110232
100%
1121:1