สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26537102
39%
1010:1
อนุบาล 37684160
61%
1016:1
ระดับปฐมวัย141121262
13%
2013:1
ประถมศึกษาปีที่ 1124108232
14%
1219:1
ประถมศึกษาปีที่ 2126120246
15%
1319:1
ประถมศึกษาปีที่ 3133125258
16%
1418:1
ประถมศึกษาปีที่ 4123156279
17%
1420:1
ประถมศึกษาปีที่ 5146142288
18%
1322:1
ประถมศึกษาปีที่ 6151151302
19%
1422:1
ระดับประถมศึกษา8038021,605
79%
8020:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1321749
30%
225:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2342660
37%
230:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3351954
33%
227:1
มัธยมศีกษาตอนต้น10162163
8%
627:1
รวมทั้งสิ้น1,0459852,030
100%
10619:1