สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29082172
53%
1017:1
อนุบาล 38569154
47%
1015:1
ระดับปฐมวัย175151326
21%
2016:1
ประถมศึกษาปีที่ 18569154
17%
1015:1
ประถมศึกษาปีที่ 28365148
16%
916:1
ประถมศึกษาปีที่ 38758145
16%
916:1
ประถมศึกษาปีที่ 47866144
16%
916:1
ประถมศึกษาปีที่ 58892180
20%
920:1
ประถมศึกษาปีที่ 68466150
16%
917:1
ระดับประถมศึกษา505416921
59%
5517:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16857125
40%
525:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2514394
30%
519:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3454994
30%
519:1
มัธยมศีกษาตอนต้น164149313
20%
1521:1
รวมทั้งสิ้น8447161,560
100%
9017:1