สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 24761108
49%
715:1
อนุบาล 36153114
51%
716:1
ระดับปฐมวัย108114222
19%
1416:1
ประถมศึกษาปีที่ 14859107
13%
912:1
ประถมศึกษาปีที่ 25764121
15%
815:1
ประถมศึกษาปีที่ 36761128
16%
914:1
ประถมศึกษาปีที่ 47579154
19%
1015:1
ประถมศึกษาปีที่ 58565150
19%
819:1
ประถมศึกษาปีที่ 67471145
18%
818:1
ระดับประถมศึกษา406399805
68%
5215:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1312354
34%
227:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2302353
34%
227:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3302050
32%
225:1
มัธยมศีกษาตอนต้น9166157
13%
626:1
รวมทั้งสิ้น6055791,184
100%
7216:1