สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2514192
55%
910:1
อนุบาล 3423274
45%
98:1
ระดับปฐมวัย9373166
20%
189:1
ประถมศึกษาปีที่ 1445094
17%
910:1
ประถมศึกษาปีที่ 2334275
13%
98:1
ประถมศึกษาปีที่ 36147108
19%
912:1
ประถมศึกษาปีที่ 45842100
18%
911:1
ประถมศึกษาปีที่ 55350103
18%
911:1
ประถมศึกษาปีที่ 6414283
15%
99:1
ระดับประถมศึกษา290273563
68%
5410:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1191433
32%
217:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2121931
30%
216:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3281240
38%
220:1
มัธยมศีกษาตอนต้น5945104
12%
617:1
รวมทั้งสิ้น442391833
100%
7811:1