สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2494897
47%
812:1
อนุบาล 35358111
53%
814:1
ระดับปฐมวัย102106208
23%
1613:1
ประถมศึกษาปีที่ 14854102
17%
813:1
ประถมศึกษาปีที่ 2473986
14%
811:1
ประถมศึกษาปีที่ 3543791
15%
811:1
ประถมศึกษาปีที่ 45448102
17%
813:1
ประถมศึกษาปีที่ 56760127
21%
816:1
ประถมศึกษาปีที่ 6483987
15%
811:1
ระดับประถมศึกษา318277595
65%
4812:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1181533
29%
217:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2251843
38%
222:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3182038
33%
219:1
มัธยมศีกษาตอนต้น6153114
12%
619:1
รวมทั้งสิ้น481436917
100%
7013:1