สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2414283
46%
712:1
อนุบาล 3455196
54%
812:1
ระดับปฐมวัย8693179
17%
1512:1
ประถมศึกษาปีที่ 15855113
18%
814:1
ประถมศึกษาปีที่ 2474693
15%
812:1
ประถมศึกษาปีที่ 34853101
16%
813:1
ประถมศึกษาปีที่ 45451105
17%
813:1
ประถมศึกษาปีที่ 55946105
17%
813:1
ประถมศึกษาปีที่ 65361114
18%
814:1
ระดับประถมศึกษา319312631
58%
4813:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1523789
32%
422:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2583593
34%
423:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3504292
34%
423:1
มัธยมศีกษาตอนต้น160114274
25%
1223:1
รวมทั้งสิ้น5655191,084
100%
7514:1