สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2474895
48%
137:1
อนุบาล 35844102
52%
138:1
ระดับปฐมวัย10592197
22%
268:1
ประถมศึกษาปีที่ 1514798
15%
138:1
ประถมศึกษาปีที่ 25857115
18%
139:1
ประถมศึกษาปีที่ 35552107
17%
138:1
ประถมศึกษาปีที่ 46542107
17%
138:1
ประถมศึกษาปีที่ 55745102
16%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 66143104
16%
138:1
ระดับประถมศึกษา347286633
70%
778:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1151126
38%
126:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2111324
35%
124:1
มัธยมศึกษาปีที่ 310919
28%
119:1
มัธยมศีกษาตอนต้น363369
8%
323:1
รวมทั้งสิ้น488411899
100%
1068:1