สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 24756103
46%
1010:1
อนุบาล 35763120
54%
1012:1
ระดับปฐมวัย104119223
21%
2011:1
ประถมศึกษาปีที่ 17245117
16%
1012:1
ประถมศึกษาปีที่ 26946115
15%
1012:1
ประถมศึกษาปีที่ 37252124
17%
1111:1
ประถมศึกษาปีที่ 46677143
19%
1113:1
ประถมศึกษาปีที่ 55962121
16%
1012:1
ประถมศึกษาปีที่ 66064124
17%
1012:1
ระดับประถมศึกษา398346744
69%
6212:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1271845
39%
223:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2141529
25%
129:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3301242
36%
221:1
มัธยมศีกษาตอนต้น7145116
11%
523:1
รวมทั้งสิ้น5735101,083
100%
8712:1