สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2474693
43%
109:1
อนุบาล 36360123
57%
1012:1
ระดับปฐมวัย110106216
19%
2011:1
ประถมศึกษาปีที่ 16674140
17%
1014:1
ประถมศึกษาปีที่ 27573148
17%
1015:1
ประถมศึกษาปีที่ 35871129
15%
1013:1
ประถมศึกษาปีที่ 48179160
19%
1016:1
ประถมศึกษาปีที่ 56773140
17%
1014:1
ประถมศึกษาปีที่ 66366129
15%
1013:1
ระดับประถมศึกษา410436846
74%
6014:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1151328
35%
214:1
มัธยมศึกษาปีที่ 221829
36%
215:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3131124
30%
212:1
มัธยมศีกษาตอนต้น493281
7%
614:1
รวมทั้งสิ้น5695741,143
100%
8613:1