สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2564399
47%
119:1
อนุบาล 36149110
53%
1110:1
ระดับปฐมวัย11792209
20%
2210:1
ประถมศึกษาปีที่ 15267119
17%
1111:1
ประถมศึกษาปีที่ 26238100
14%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 34860108
15%
1110:1
ประถมศึกษาปีที่ 47063133
19%
1112:1
ประถมศึกษาปีที่ 55273125
18%
1111:1
ประถมศึกษาปีที่ 66151112
16%
1110:1
ระดับประถมศึกษา345352697
68%
6611:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1181836
31%
312:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2231841
36%
314:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3172138
33%
313:1
มัธยมศีกษาตอนต้น5857115
11%
913:1
รวมทั้งสิ้น5205011,021
100%
9711:1