สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2396099
47%
1010:1
อนุบาล 35853111
53%
1011:1
ระดับปฐมวัย97113210
18%
2011:1
ประถมศึกษาปีที่ 16681147
16%
1015:1
ประถมศึกษาปีที่ 28059139
15%
1014:1
ประถมศึกษาปีที่ 37664140
15%
1212:1
ประถมศึกษาปีที่ 48175156
17%
1114:1
ประถมศึกษาปีที่ 58477161
18%
1213:1
ประถมศึกษาปีที่ 69183174
19%
1116:1
ระดับประถมศึกษา478439917
78%
6614:1
มัธยมศึกษาปีที่ 18816
36%
116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 231114
32%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36814
32%
114:1
มัธยมศีกษาตอนต้น172744
4%
315:1
รวมทั้งสิ้น5925791,171
100%
8913:1