สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26958127
51%
816:1
อนุบาล 35271123
49%
815:1
ระดับปฐมวัย121129250
23%
1616:1
ประถมศึกษาปีที่ 16150111
15%
814:1
ประถมศึกษาปีที่ 26163124
17%
914:1
ประถมศึกษาปีที่ 36356119
16%
815:1
ประถมศึกษาปีที่ 46464128
18%
816:1
ประถมศึกษาปีที่ 56265127
17%
914:1
ประถมศึกษาปีที่ 66754121
17%
815:1
ระดับประถมศึกษา378352730
66%
5015:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1282250
40%
225:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2291140
32%
220:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3161935
28%
218:1
มัธยมศีกษาตอนต้น7352125
11%
621:1
รวมทั้งสิ้น5725331,105
100%
7215:1