สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2424890
47%
109:1
อนุบาล 34853101
53%
1010:1
ระดับปฐมวัย90101191
17%
2010:1
ประถมศึกษาปีที่ 14563108
16%
1011:1
ประถมศึกษาปีที่ 25653109
16%
1011:1
ประถมศึกษาปีที่ 35257109
16%
1011:1
ประถมศึกษาปีที่ 47057127
19%
1112:1
ประถมศึกษาปีที่ 57048118
17%
1012:1
ประถมศึกษาปีที่ 66143104
15%
1010:1
ระดับประถมศึกษา354321675
61%
6111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1573996
39%
424:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2322961
25%
415:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3464389
36%
422:1
มัธยมศีกษาตอนต้น135111246
22%
1221:1
รวมทั้งสิ้น5795331,112
100%
9312:1