สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 212096216
48%
1614:1
อนุบาล 3121111232
52%
1615:1
ระดับปฐมวัย241207448
21%
3214:1
ประถมศึกษาปีที่ 110398201
14%
1613:1
ประถมศึกษาปีที่ 2134110244
17%
1615:1
ประถมศึกษาปีที่ 3146107253
17%
1616:1
ประถมศึกษาปีที่ 4135124259
18%
1616:1
ประถมศึกษาปีที่ 5135129264
18%
1716:1
ประถมศึกษาปีที่ 6133109242
17%
1615:1
ระดับประถมศึกษา7866771,463
70%
9715:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1281947
27%
316:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2381856
32%
414:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3353570
40%
418:1
มัธยมศีกษาตอนต้น10172173
8%
1116:1
รวมทั้งสิ้น1,1289562,084
100%
14015:1