สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2303161
42%
79:1
อนุบาล 3513283
58%
712:1
ระดับปฐมวัย8163144
19%
1410:1
ประถมศึกษาปีที่ 1294069
15%
710:1
ประถมศึกษาปีที่ 2453681
17%
712:1
ประถมศึกษาปีที่ 3333770
15%
710:1
ประถมศึกษาปีที่ 4393978
17%
711:1
ประถมศึกษาปีที่ 5553691
20%
713:1
ประถมศึกษาปีที่ 6453277
17%
711:1
ระดับประถมศึกษา246220466
63%
4211:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1251540
31%
220:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2281745
34%
223:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3291746
35%
223:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8249131
18%
622:1
รวมทั้งสิ้น409332741
100%
6212:1