สพป.นภ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26062122
47%
914:1
อนุบาล 36376139
53%
915:1
ระดับปฐมวัย123138261
13%
1815:1
ประถมศึกษาปีที่ 1123130253
16%
1221:1
ประถมศึกษาปีที่ 2123137260
16%
1222:1
ประถมศึกษาปีที่ 3121127248
16%
1123:1
ประถมศึกษาปีที่ 4145132277
18%
1125:1
ประถมศึกษาปีที่ 5127149276
18%
1125:1
ประถมศึกษาปีที่ 6123140263
17%
1124:1
ระดับประถมศึกษา7628151,577
77%
6823:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1543589
40%
330:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2363066
30%
322:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3422668
30%
323:1
มัธยมศีกษาตอนต้น13291223
11%
925:1
รวมทั้งสิ้น1,0171,0442,061
100%
9522:1