ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านวังคูณ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010141
PERCODE 6 หลัก760147
กระทรวง 10 หลัก1039760147
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังคูณ
ชื่อ (อังกฤษ)WANGKOON SCHOOL
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกุดสะเทียน
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์093-5109156
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.0621862152
Longitude
102.23734655

KM.

ว่าที่ ร.ต. วีรชน วิเชียรดี
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วีระพงษ์ ศรีเพ็ง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
นาย ศุภนิตย์ โภคานิตย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2626
นาง นภัทร สุวรรณพรหม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2626
นางสาว ศศิธร บุญประคม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
นางสาว ปภาดา แสงสุทธิ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(อื่น ๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2626
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน